Nástěnka

Mimořádné opatření – kroužky v MŠ

Na základě Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy nebude prozatím zahájen provoz kroužků. Výjimkou je kroužek hudební, který vede paní učitelka MŠ a nejsou spojovány skupiny dětí.
Kroužky taneční, keramika, angličtina a fotbal se ruší na dobu 5.10. – 18.10.2020.

O případných dalších opatřeních vás budeme informovat.

 

 

Čtěte více

Aktualizace podmínek provozu v mateřské škole

Vzhledem ke zhoršující se situaci šíření onemocnění covid-19, upřesňujeme některé body v provozu mateřské školy

 • Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Proto do MŠ mohou pouze děti zdravé, bez příznaků onemocnění. Do MŠ nebudou vpuštěny osoby s příznaky infekčního onemocnění.
 • Pokud se v průběhu dne vyskytne u dítěte podezření z infekčního onemocnění, budou rodiče neprodleně informování a bezodkladně si musí dítě z MŠ odvést.
 • Rodiče musí telefonicky informovat praktického lékaře o zdravotním stavu dítěte a ten rozhodne o dalším postupu. V případě, že lékař vyloučí infekční onemocnění, není nutné vyžadovat lékařské potvrzení.
 • Při vstupu osob do budovy musí použít roušku k ochraně úst a nosu. Je nezbytné použít připravenou desinfekci rukou.

Ostatní body již dříve zveřejněné v dokumentu „Provoz v mateřské škole s platností od 1.9.“ zůstávají nezměněny.

Čtěte více

Vítáme vás v novém školním roce 2020/2021

Provoz v mateřské škole ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19

Mateřská škola zahájí svoji činnost ve školním roce 2020/2021 v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy od 1.9.2020.

 • Do MŠ mohou pouze děti zdravé, bez příznaků onemocnění. Do MŠ nebudou vpuštěny osoby s příznaky infekčního onemocnění.
 • Při vstupu osob do budovy doporučujeme použít roušku k ochraně úst a nosu. Je nezbytné použít připravenou desinfekci rukou.
 • Rodiče odvedou děti do šatny, kde dítě převléknou a dále předají do třídy učitelce. Vše proběhne co nejrychleji, aby se v budově zdržovali co nejkratší dobu. Pohyb v prostorách budovy bude omezen na minimum.
 • Před příchodem do třídy si děti umyjí ruce teplou vodou a tekutým mýdlem (20-30 sekund).
 • Děti budou mít v šatně uloženu jednu roušku pro případ potřeby při nečekaném onemocnění.
 • Učitelky budou dbát na to, aby děti dodržovaly zásady osobní a respirační hygieny. Při kašli či kýchání je nutné používat jednorázové kapesníky, které neprodleně vyhodí a následně si umyjí ruce. Prosíme rodiče, aby připravili děti na jednorázové používání kapesníků.
 • Do odvolání bude zrušeno pořádání nadstandartních aktivit, při kterých dochází ke shlukování všech dětí ze všech tříd (kulturní a sportovní akce).
 • Režim dne jednotlivých tříd bude upraven tak, aby byla zajištěna všechna aktuálně požadovaná bezpečnostní opatření a doporučení. Bude upravena organizace při stravování a pohybu na zahradě MŠ. Děti nebudou chodit na vycházky, pobyt v MŠ bude realizován většinou na zahradě (s ohledem na počasí).

Výše uvedené body se mohou měnit podle současné situace – tzv. semafor.

V případě změny některých skutečností uvedených v tomto opatření budou rodiče informování prostřednictvím webových stránek a na nástěnce mateřské školy.

Děkuji vám za pochopení. Ladislava Lébrová, ředitelka školy.

Čtěte více

Schůzka rodičů nově nastupujících dětí do MŠ

Připomínáme, že informativní schůzka pro rodiče dětí

nově přijatých k docházce do Mateřské školy Jeseniova 4 se bude konat

v úterý 25.8.2020 od 16.00 hodin.

Při vyplňování evidenčních listů budete potřebovat rodné číslo dítěte.

Prosíme rodiče, aby  z důvodu omezeného prostoru přišli na schůzku bez dětí.

Čtěte více

Hezké prázdniny

Přejeme všem našim dětem, jejich rodičům a zaměstnancům MŠ hezké a ničím nerušené prázdniny a nabrání potřebných sil do nového školního roku.

Připomínáme, že o prázdninách se neplatí školné ani stravné.

Čtěte více

Změna ve výši úplaty za předškolní vzdělávání a školní stravování

S účinností od 1.9.2020 se stanovuje výše plateb v MŠ takto:

Úplata za předškolní vzdělávání  se snižuje na 700,- Kč měsíčně (číslo účtu 111176308/0300). Děti, které v následujícím školním roce dovrší věku 6 let a starší, školné neplatí.
Úplata za stravování se zvyšuje na 35,- Kč /den, děti které dovrší 7 let věku v daném roce 38,- Kč/den, polodenní stravování 28,- Kč/den (číslo účtu 556308/0300)

Prosíme o dodržování termínu platby do 10.dne v měsíci. Děkujeme.

Výše plateb je stanovena v souladu se Zákonem č. 561/04 Sb. (školský zákon), Vyhlášce č.43/06 Sb. (o předškolním vzdělávání) a Vyhlášce č. 107/2005 Sb. (o školním stravování)
Čtěte více

Podmínky provozu v MŠ od 25.5. do konce školního roku 2019/2020

Vážení rodiče,
prosíme vás o pečlivé zvážení docházky vašeho dítěte do MŠ v souvislosti se zdravím vašeho dítěte i ostatních osob v domácnosti. Děti, které jsou chronicky nemocné, nebo které žijí ve společné domácnosti s osobou s některým z rizikových faktorů (věk nad 65 let, chronické onemocnění ledvin, hypertenze, onemocnění srdce, cukrovka, porucha imunitního systému, onemocnění jater) by školu navštěvovat v této době neměly. Rodiče v těchto případech mají stále nárok na ošetřovné.
Děti, které rodiče do konce školního roku z docházky omluví, budou i pro toto období zproštěny placení úplaty za předškolní vzdělávání (školného).

Podmínky provozu v MŠ v době od 25. 5. 2020 do konce školního roku 2019/2020
 • Rodiče vyplní, podepíší a při příchodu do MŠ odevzdají Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.
 • Pobyt dětí v MŠ bude zkrácen na dobu 7:30 – 16:30 hodin. V době před příchodem dětí a po odchodu dětí bude probíhat desinfekce budovy a hraček. Zrušeny budou pozdní příchody, vstup bude prodloužen od 7,30 do 8,30 hodin. Vzhledem k nutnosti mít přesné stavy dětí do 8 hodin, prosíme o nahlášení docházky u paní učitelky v pondělí na celý týden, změny hlásit v daný den do 8,00 hodin. Nahlášené děti budou počítány na stravování.
 • Není dovoleno shromažďování osob před budovou MŠ, je nutné dodržovat odstupy 2 metry, rodiče jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a řídit se aktuálními pokyny všech pracovníků MŠ. Všechny osoby nacházející se před budovou MŠ musí mít zakrytá ústa a nos (roušky).
 • Do budovy budou rodiče s dětmi vpouštěni s ohledem na zajištění bezpečného pohybu osob v prostoru MŠ (odstupy osob na chodbách). Rodič doprovázející dítě bude mít při vstupu do MŠ roušku. V případě většího počtu příchozích bude nutné počkat před MŠ v daných rozestupech. Děti, které nejsou žáky školy, nemají do budovy přístup (mimo sourozence, kteří mají plnou moc k vyzvedávání dítěte). Nebude umožněn vjezd kočárků a dětských vozidel.
 • Do MŠ doprovází dítě vždy jen jedna osoba, nedoporučuje se osoba s rizikovými faktory.
 • Při příchodu do MŠ bude dítěti změřena teplota a proveden ranní filtr. Dítě s teplotou 36,9 °C a více nebo dítě s příznaky infekčního onemocnění (kašel nebo jiný příznak akutní infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19) nebude vpuštěno do budovy. Pro měření teploty budou použity bezkontaktní teploměry.
 • Do MŠ děti nebudou nosit žádné hračky, jídlo (bonbony), ani jiné předměty.
 • Pro zajištění pitného režimu na školní zahradě je potřeba, aby si děti přinesly plastovou lahvičku (max. 0,5 l). V případě potřeby budeme dolévat nesladké nápoje.
 • Děti musí mít vhodné oblečení a obutí s ohledem na co největší samostatnost při sebeobsluze bez pomoci personálu. Zároveň je nezbytné, aby dítě při příchodu do MŠ bylo schopné se samo odloučit od rodiče (učitelky nebudou moci kontaktně dítě přebírat).
 • Každé dítě bude vybaveno dvěma rouškami a uzavíratelným sáčkem (uloženy v šatnách pro případ potřeby).
 • Děti budou používat ve větší míře dezinfekci (dezinfekční mýdla a přímou dezinfekci na ruce).
 • Režim dne jednotlivých tříd bude upraven tak, aby byla zajištěna všechna aktuálně požadovaná bezpečnostní opatření a doporučení. Bude upravena organizace při stravování a pohybu na zahradě MŠ. Děti nebudou chodit na vycházky, pobyt v MŠ bude realizován většinou na zahradě (s ohledem na počasí). Povinná předškolní docházka po tuto dobu není. Prosíme o odnesení zubních kartáčků, děti je po dobu opatření nebudou používat. Provoz MŠ nelze za nastavených podmínek zajistit v plném rozsahu.
 • Všechny kroužky a saunování jsou do konce školního roku zrušeny.

Děkuji vám za pochopení. Ladislava Lébrová, ředitelka školy.

Čtěte více

Opětovné zahájení provozu mateřské školy

Na základě rozhodnutí zřizovatele a ředitelky mateřské školy bude dne 25.5.2020 zahájen provoz mateřské školy. Vzhledem k dodržování přísných hygienických a organizačních opatření žádáme rodiče o zvážení nutnosti dítě do MŠ přivádět. Již nyní se můžete seznámit s manuálem provozu pro mateřské školy na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Z tohoto manuálu budeme vycházet a přizpůsobovat podmínkám naší MŠ. Děti, které nebudou do MŠ docházet do konce školního roku, budou i pro tuto dobu zproštěny platby za předškolní vzdělávání (školné).

Čtěte více

Pozdrav pro děti ze školky a jejich rodiče

Milé děti, vážení rodiče.
Už jsme se dlouho neviděli a proto vám posíláme moc pozdravů ze školky, která teď odpočívá. Posíláme vám pár nápadů pro volné chvíle, abyste se nenudili:
Pro nejmenší – užívejte si hlavně hraček a příjemných chvilek strávených s rodiči, budeme rádi, když nám o tom nakreslíte obrázek a až přijdete do školky, přinesete nám ho ukázat.
Pro starší – kromě kresby obrázku si také procvičte prstíky a složte z papíru lodičku, čepici, parník nebo vlaštovku (maminka nebo tatínek vám jistě pomohou).
Pro všechny děti (ale hlavně pro předškoláky) máme několik tipů na webové stránky, kde si nejdete pracovní listy, básničku, obrázek… :
edu.ceskatelevize.cz,   www.jaksihrát.cz,   maminkám.cz,   hrysdetmi.euweb.cz,   www.predskolaci.cz/Julinka,   sikovny-cvrcek.cz.
Nyní bychom probírali témata spojená s jarem, zvířátky, přírodou. Určitě si z nabízených webových stránek vyberete to, co vás nejvíce baví. A nezapomeňte si hodně číst a poslouchat různé pohádky, jako to děláme ve školce.
Na závěr vám všem přejeme hlavně zdraví a pohodu. Už se na vás moc těšíme. Vaše paní učitelky z vaší školky Jeseninky!

 

Čtěte více

Zápis do mateřské školy

Z á p i s   do  Mateřské školy Jeseniova 4 – aktualizace najdete v základních informacích na hlavní webové stránce

Den otevřených dveří je zrušen

Kritéria pro přijímání dětí na školní rok 2020/2021

 • dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle §34a školského zákona (v posledním roce před zahájením školní docházky, tj. dítě, které dosáhne do 31.8.2020 pěti let věku) s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádové oblasti Praha 3
 • dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádové oblasti Praha 3, které k 31.8.2020 dovrší věku 4 let, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší
 • dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádové oblasti Praha 3, které k 31.8.2020 dovrší věku 3 let, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší
 • v případě volného místa (povolený počet dětí uvedený v rejstříku škol a školských zařízení) lze přijmout dvouleté dítě, s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádové oblasti Praha 3, které dosáhne nejméně třetího roku věku do 31.12.2020.
Čtěte více

Platby při uzavření mateřské školy

Aktualizace 6.5.2020

Stanovení úplaty za vzdělávání za duben = 0 Kč
Stanovení úplaty za vzdělávání za květen = 190,- Kč

Stanovení výše stravného za květen = 165,- Kč

 

Stanovení výše úplaty v březnu (dle níže citované vyhlášky)

Vzhledem k tomu, že byl provoz naší mateřské školy přerušen od 18.3.2020, vychází poměrná výše úplaty za vzdělávání za měsíc březen 2020 ve výši 410,- Kč. Přeplatky vám budou připsány do následujícího měsíce.

Žádáme rodiče, aby měsíční platby prozatím hradili dle předpisu. Ve chvíli opětovného otevření mateřské školy budou přeplatky na školném vráceny na účty odesilatelů.

Stravné bude vyúčtováno k 30.6. (děti jsou po dobu uzavření objektu mateřské školy automaticky odhlášeny).

Vyúčtování za období leden-březen bylo provedeno k 31.3. Menší částky přeplatků byly převedeny do následujícího měsíce, větší částky byly zaslány na účty odesilatelů.

 

Stanovení výše úplaty v mateřské škole se řídí dle §6, odst.5, vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.
(5) Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odstavců 1 až 3 odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou výši úplaty je ředitel mateřské školy povinen zveřejnit na přístupném místě ve škole, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy podle § 3 odst. 1, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitele mateřské školy o přerušení nebo omezení provozu.

Čtěte více

Opatření související s rozšířením virové infekce

Žádost o ošetřovné při péči o dítě mladší 10 let z důvodu uzavření školy

Vážení rodiče, pokud potřebujete Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy, napište zprávu na skolka@msjeseniova4.cz .  Potvrzené formuláře formulář mohu zaslat datovou schránkou nebo emailem. Upozorňuji, že formulář obsahuje osobní údaj – rodné číslo dítěte. V případě, že si budete chtít vyzvednout formulář osobně, sjednejte si předem konkrétní čas návštěvy prostřednictvím emailu nebo telefonu.

————————————————————————————————————————-

Na základě doporučení Rady MČ Prahy 3, ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb. , o předškolním, základním , středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (školský zákon), ve spojení s § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, a s odkazem na doporučení č. j. MSMT – 11703/2020 ze dne 10. 3. 2020, se

s účinností ode dne 18.3.2020 do odvolání přerušuje provoz mateřské školy.
Důvodem k přerušení provozu je současná epidemiologické situace a její dopady.

————————————————————————————————————————–

Opatření v MŠ související s přijetím krizového vládního opatření dne 15.3.

Provoz mateřských škol v Praze 3 zůstává zatím nepřerušen, je však určen pro děti, jejichž rodiče pracují v neomezených provozech (daných vládním prohlášením – např. IZS) a nemají jinou možnost péče o děti. Při příchodu dítěte bude vyžadováno potvrzení rodičů – Čestné prohlášení o nutnosti docházky dítěte do MŠ (formulář k podpisu obdrží v MŠ).

Další informace:

 1. Děkujeme těm, kteří nám dali vědět, že jejich děti budou v péči rodiny a MŠ navštěvovat až do odvolání nebudou.
 2. Bohužel stále nedisponujeme žádnými respirátory ani rouškami, takže pokud vy nějaké máte, žádáme vás, abyste ho při vstupu i vyzvedávání dítěte použili. V budově se zdržujte po nezbytně nutnou dobu a po předání dítěte opusťte budovu. Prosím berte ohled na personál MŠ, řada z nich patří k ohrožené skupině obyvatel.
 3. Samozřejmě platí, že nebude přijato dítě jevící známky respiračního onemocnění. Pokud se projeví během dne, budete okamžitě vyzváni k vyzvednutí.

Děkujeme vám za podporu, spolupráci a lidský přístup. Jde opravdu o zdraví nás všech.

—————————————————————————————————————————–

Z důvodu mimořádných opatření se až do odvolání ruší všechny kroužky v MŠ. Zároveň se ruší všechny kulturní a jiné akce pořádané mateřskou školou.

Na základě jednání Bezpečnostní rady MČ Prahy 3 ze dne 12.3. upozorňujeme, že:
„Mateřské školky zůstávají nadále otevřené, fungují však v omezeném počtu míst. Jako zřizovatel mateřských škol na Praze 3 žádáme rodiče a další zákonné zástupce dětí, aby odpovědně zvážili nutnost přítomnosti dětí v mateřských školách.“

—————————————————————————————————————————-

Informace k mimořádnému opatření MZ k uzavření škol:
Uzavírka škol se zatím netýká mateřských škol. Naše MŠ mám v tuto chvíli běžný provoz, ale doporučujeme rodičům zvážení nutnosti docházky dětí do MŠ. Z důvodů hygienické prevence je do odvolání zrušeno saunování. Zrušen je i kroužek keramiky z důvodu uzavření provozu v Nové Trojce. O případných dalších opatřeních vás budeme informovat.

—————————————————————————————————————————–

Dne 6. 3. 2020, vyhlásilo ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření a nařídilo VŠEM našim občanům, kteří se vracejí z dovolené v Itálii, POVINNOU dvoutýdenní KARANTÉNU.

V této souvislosti žádáme všechny rodiče dětí naší MŠ, kteří se s dětmi i přes varování českých úřadů vydají na dovolenou do Itálie, aby dodrželi výše uvedená opatření a nevodili své děti po návratu do ČR do MŠ, kontaktovali lékaře a nechali své děti v předepsané domácí 14denní karanténě. Zároveň je nutné o této skutečnosti informovat MŠ. V případě, že MŠ zjistí, že došlo ze strany rodičů k porušení opatření Ministerstva zdravotnictví, ohlásí MŠ tuto skutečnost příslušným státním orgánům. Rodiče by se v tomto případě vystavili riziku postihu.

Žádáme rodiče, aby se po případném návratu z dovolené v dalších oblastech zasažených koronavirem – např. z některých dalších zemí Evropy (především z Německa, Francie, Španělska, Rakouska) a pochopitelně z Asie – řídili aktuálním doporučením Ministerstva zdravotnictví ČR.

Pozornost je třeba také věnovat i drobným příznakům respiračních onemocnění, a pokud má dítě příznaky nemoci, nechat ho doma (ať jste cestovali nebo ne).

Upozorňujeme, že podle zákona o ochraně veřejného zdraví je zařízení pro výchovu a vzdělávání k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění povinno zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých.

Řešením v této situaci je nyní hlavně zodpovědný přístup všech zúčastněných.

Čtěte více

Uzavření mateřské školy v období letních prázdnin

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že v letních měsících bude v naší mateřské škole probíhat rekonstrukce (výměna oken), bude v době od 1.7. do 31.8.2020 uzavřena.

Po dobu uzavření MŠ můžete využít služeb alternativních dětských zařízení (Nová trojka, Paleček, Ulita, Junák). Průběžně budeme na nástěnku vyvěšovat nabídky na příměstské tábory.

Dětem, jejichž rodiče nemohou z vážných důvodů zajistit péči po celou dobu prázdnin, je nabídnuta 14denní docházka do jiné MŠ v Praze 3. Pokud budete tuto docházku potřebovat, je nutné abyste to nahlásili p. učitelce ve třídě nejpozději do 24.3.2020.
O rozpisu a podmínkách Vás budeme informovat v první polovině dubna.
Děkujeme za pochopení.

 

 

 

Čtěte více

Vánoční prázdniny v MŠ

Oznamujeme rodičům, že mateřská škola bude
v období vánočních prázdnin, tj.  23.12.2019 – 3.1.2020 uzavřena.
Přerušení provozu bylo schváleno zřizovatelem pro všechny MŠ v Praze 3. Provoz v novém roce začne v pondělí 6.1.2020.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem hezký čas vánoční a hodně štěstí a spokojenosti v novém roce 2020.

Čtěte více

Pozvánka pro rodiče na vánoční besídky nebo dílničky

Zveme všechny rodiče na vánoční slavnosti v MŠ,

které začínají vždy v 16.00 hodin dle rozpisu:

Po    9.12.  Želvičky
Út  10.12.  Kytičky a Slůňata
Čt  12.12.  Veverky
Po  16.12.  Rybičky
Út  17.12.   Berušky a Sluníčka

Podrobnosti budou vyvěšeny na třídních nástěnkách.

Čtěte více

Mikuláš s čertem a andělem

Tato slavná trojice přijde do MŠ, ve čtvrtek 5.12. dopoledne. Děti přednesou písničku, básničku a za odměnu dostanou mikulášský balíček z rukou Mikuláše, anděla nebo čertíka.

Čtěte více

Na co se mohou děti těšit aneb kulturní akce

Školní rok 2019/2020

Září
Út  24.9.     společné bubnování

Říjen
Po  14.10.   divadlo Cesta kolem světa
Čt  24.10.   divadlo Pohádka o písničce

Listopad
Út  19.11.   pohádka Čert a Káča
Út  26.11.   pohádka Kašpárkovo království – změna: přesouvá se na Po 25.11.

Prosinec
Po   2.12.   pohádka Jak chtěl skřítek zaspat Vánoce

Leden
Čt   9.1.      pohádka O sedmi trpaslících
St  22.1.     cirkus Adonis

Únor
Po    3.2.     pohádka Rozum a štěstí
St  12.2.    bezpečnostní průprava – seznámení se záchrannými složkami – pouze pro předškoláky

Březen
Út  10.3.    pohádka O Smolíčkovi
Po 16.3.   Bezpečný pes (jak se chovat ke psovi kterého potkáme) – program připravený Kynologickým servisem

Duben
Po   6.4.    pohádka Ferda mravenec
Út 14.4.   mobilní planetárium – pohádka Se zvířátky do vesmíru
Út  21.4.   zábavný program se cvičenými papoušky

Květen
Po  11.5.    hudební pořad Jak se dělá písnička
St   27.5.    pohádka Zpívající koťata

 

Všechny akce se konají v dopoledních hodinách.

Změna programu vyhrazena, programy budou aktualizovány dle nabídky.

Čtěte více

Třídní schůzky

Zveme všechny rodiče na třídní schůzky, které se budou konat v úterý 10.9.2019 od 16,30 hod. ve všech třídách.

Čtěte více

Hurá na prázdniny

Přejeme všem našim dětem, jejich rodičům a zaměstnancům MŠ hezké a ničím nerušené prázdniny a nabrání potřebných sil do nového školního roku.

Čtěte více

Prázdninový provoz

v naší MŠ je pro přihlášené děti první dva týdny v červenci. Připomínáme, že do 15.6. je potřeba uhradit školné ve výši 300,- Kč (mimo dětí, které školné neplatí). Pokud platba nebude uhrazena, bude dítě z prázdninového provozu vyškrtnuto. Stravné se bude vybírat v hotovosti poslední červnový týden (po spočítání přeplatků nebo nedoplatků). Děkujeme za pochopení.

Čtěte více

Celodenní výlety

připravené k závěru školního roku a ke Dni dětí do Farmy Soběhrdy se  uskuteční:

Pondělí 27.5. – třídy Berušky, Sluníčka, Veverky

Pondělí 3.6. – třídy Kytičky, Rybičky, Sluňata a Želvičky

Podrobné informace najdete na nástěnkách v MŠ.

 

Čtěte více

Zápis do mateřské školy a den otevřených dveří

 Z á p i s   do Mateřské školy Jeseniova 4,6 pro školní rok 2019 / 2020

proběhne ve dnech  6. a 7. 5. 2019 od 13,00 do 17,00 hodin

K zápisu přineste řádně vyplněnou žádost o přijetí do MŠ, je nutné potvrzení od lékaře s údajem o řádném očkování. Dále doklad totožnosti dítěte (rodný list nebo zápis v občanském průkazu žadatele). Zároveň je nutné doložit adresu trvalého bydliště a u cizinců doklad o povolení k pobytu v ČR nebo potvrzení o přidělení statutu dlouhodobě pobývajícího rezidenta.

Máte-li zájem, můžete se do naší mateřské školy přijít podívat:

Den otevřených dveří

 • ve středu 10.4.2019
 • vždy v celou hodinu – v 9 nebo v 10 hodin nebo odpoledne – ve 14 hodin
 • při prohlídce MŠ se seznámíte s provozem a činnostmi dětí v průběhu dne, dostanete i formulář na podání žádosti k přijetí do MŠ

Těšíme se na vás.

Kritéria pro přijímání dětí na školní rok 2019/2020
 • dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle §34 školského zákona (v posledním roce před zahájením školní docházky) s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádové oblasti Praha 3
 • dítě, které k 31.8.2019 dovrší věku 4 let, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší
 • dítě, které k 31.8.2019 dovrší věku 3 let, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší
 • v případě volného místa (povolený počet dětí uvedený v rejstříku škol a školských zařízení) lze přijmout dvouleté dítě, které dosáhne nejméně třetího roku věku do 31.12.2019.
Čtěte více

Předškoláci navštíví základní školu

Pro děti, které půjdou již letos do ZŠ  je připravena návštěva ve škole Chelčického a Žerotínova. Děti budou mít možnost seznámit se s prostředím školy a získat motivaci před blížícím se zápisem. Návštěva se uskuteční 6.2. dopoledne.

Zápis do základních škol v Praze 3 se uskuteční 3. – 4. 4. 2019. K zápisu se musí dostavit všechny děti, které do konce srpna 2019 dovrší věku 6 let. Týká se to i rodičů, kteří budou žádat  pro své dítě odklad školní docházky. Školy budou přijímat přednostně děti ze spádových oblastí podle místa trvalého bydliště.

Čtěte více

Oznámení pověřence

Na základě zákona o GDPR oznamujeme, že pověřencem pro ochranu osobních údajů pro naši MŠ je:

Ing. Milan Hausner, MČ Praha 3, Lipanská 7, 130 00 Praha3,
datová schránka: eqkbt8g
e-mail: dpo@praha3.cz, tel. 777 478 654

Čtěte více