Obnovení provozu mateřské školy

Aktualizace od 17.5.2021

Na základě zlepšené epidemiologické situace, mají rodiče při příchodu s dětmi přístup do šaten.  Žádáme o dodržování hygienických opatření a zdržování se v prostorách budovy pouze po nezbytně nutnou dobu. Odpoledne budou rodičům děti předávány na zahradě (pokud počasí bude příznivé) a do šaten již nebude přístup.

30.4.2021

Na základě rozhodnutí MZ ČR se ode dne 3.5.2021 povoluje docházka všech dětí do mateřské školy. Děti již nebudou testovány, nemusí mít ochranu dýchacích cest a nebude omezen počet dětí ve třídě. Děti, které měly výjimku a do MŠ již docházely, budou zpět ve svých kmenových třídách.

Organizační opatření v mateřské škole:

 • Do MŠ mohou pouze děti zdravé, bez příznaků onemocnění. Do MŠ nebudou vpuštěny osoby s příznaky infekčního onemocnění.
 • Pokud se v průběhu dne vyskytne u dítěte podezření z infekčního onemocnění, budou rodiče neprodleně informováni a bezodkladně si musí dítě z MŠ odvést.
 • Rodiče musí telefonicky informovat praktického lékaře o zdravotním stavu dítěte a ten rozhodne o dalším postupu. V případě, že lékař vyloučí infekční onemocnění, není nutné vyžadovat lékařské potvrzení.
 • Při vstupu osob do budovy musí použít respirátor k ochraně úst a nosu. Je nezbytné použít připravenou desinfekci rukou.
 • Předávání dětí učitelkám bude probíhat bez možnosti přístupu rodičů do šaten. Pohyb v prostorách budovy bude omezen na minimum.
 • Před příchodem do třídy si děti umyjí ruce teplou vodou a tekutým mýdlem (20-30 sekund).
 • Děti budou mít v šatně uloženu jednu roušku pro případ potřeby při nečekaném onemocnění.
 • Učitelky budou dbát na to, aby děti dodržovaly zásady osobní a respirační hygieny. Při kašli či kýchání je nutné používat jednorázové kapesníky, které neprodleně vyhodí a následně si umyjí ruce. Prosíme rodiče, aby s dětmi procvičovali jednorázové používání kapesníků.
 • Třídy i ostatní prostory budou pravidelně větrány a desinfikovány.
 • U předškolních dětí se ruší odpolední odpočinek, který bude nahrazen klidovými činnostmi.
 • Většina činností bude podle počasí probíhat na školní zahradě, z tohoto důvodu pravidelně sledujte počasí a vybavte děti vhodným oblečením.
 • Pro pitný režim na zahradě vybavte děti z předškolních tříd (případně dalších po domluvě s učitelkou) vlastní lahví, která bude dětem pravidelně doplňována.
 • Do odvolání bude zrušeno pořádání nadstandartních aktivit, při kterých dochází ke shlukování všech dětí ze všech tříd (kulturní a sportovní akce).
 • Režim dne jednotlivých tříd bude upraven tak, aby byla zajištěna všechna aktuálně požadovaná bezpečnostní opatření a doporučení. Bude upravena organizace při stravování a pohybu na zahradě MŠ. Děti nebudou chodit na vycházky, pobyt v MŠ bude realizován většinou na zahradě (s ohledem na počasí).

Děkujeme za pochopení a dodržování organizačních opatření.